Chi Nhánh Hà Thành - Công Ty Kiểm Toán - Tư Vấn Định Giá ACC_ Việt Nam - Vì Sự Thành Công Của Khách Hàng

Dịch vụ tư vấn thuếKế toán thuế thu nhập và chuẩn bị tờ khai thuế
 Tính toán thuế và chuẩn bị các báo cáo thuế;
 Soát xét thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế, báo cáo hàng năm và các vấn đề trọng yếu liên quan khác;
 Xem xét báo cáo thuế qua các năm của doanh nghiệp;
 Lập kế hoạch thuế cho các dự án đầu tư nhằm tiết kiệm thuế tối đa, tạo lá chắn thuế;
 ….

Dịch vụ trợ giúp giải quyết khiếu nại thuế
 Trợ giúp giải trình, kê khai và thanh tra thuế;
 Tư vấn và trợ giúp quy trình khiếu nại về thuế;
 Đại diện quá trình quyết toán thuế;
 Trợ giúp thương thảo và thông tin liên lạc giữa các bên;
 ….

Thuế thu nhập cá nhân và các dịch vụ thuế quốc tế
 Lập kế hoạch, thiết kế, lưu giữ và quản lý số liệu;
 Trợ giúp tính toán và sắp xếp các thủ tục hoàn thuế;
 Tuân thủ và lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân;
 ….