Chi Nhánh Hà Thành - Công Ty Kiểm Toán - Tư Vấn Định Giá ACC_ Việt Nam - Vì Sự Thành Công Của Khách Hàng

Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệpDịch vụ Tư vấn thuế

 

Kế toán thuế thu nhập và chuẩn bị tờ khai thuế

 • Tính toán thuế và chuẩn bị các báo cáo thuế;
 • Soát xét thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế, báo cáo hàng năm và các vấn đề trọng yếu liên quan khác;
 • Xem xét báo cáo thuế qua các năm của doanh nghiệp;
 • Lập kế hoạch thuế cho các dự án đầu tư nhằm tiết kiệm thuế tối đa, tạo lá chắn thuế;
 • ….

 

Dịch vụ trợ giúp giải quyết khiếu nại thuế

 • Trợ giúp giải trình, kê khai và thanh tra thuế;
 • Tư vấn và trợ giúp quy trình khiếu nại về thuế;
 • Đại diện quá trình quyết toán thuế;
 • Trợ giúp thương thảo và thông tin liên lạc giữa các bên;
 • ….

 

Thuế thu nhập cá nhân và các dịch vụ thuế quốc tế

 • Lập kế hoạch, thiết kế, lưu giữ và quản lý số liệu;
 • Trợ giúp tính toán và sắp xếp các thủ tục hoàn thuế;
 • Tuân thủ và lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân;
 • ….