Chi Nhánh Hà Thành - Công Ty Kiểm Toán - Tư Vấn Định Giá ACC_ Việt Nam - Vì Sự Thành Công Của Khách Hàng

Dịch vụ kế toánChúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán cho khách hàng, bao gồm: dịch vụ làm sổ sách, lập dự toán ngân sách, lập các báo cáo tài chính định kỳ. Chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi các báo cáo tài chính được lập theo hệ thống kế toán Việt Nam cho tương thích với các chuẩn mực kế toán quốc tế được chấp nhận rộng rãi. Nhân sự của chúng tôi đại diện cho các chuyên
gia có năng lực và bề dày kinh nghiệm. Cụ thể, các dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:

 Lập hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp;
 Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán cho khách hàng;
 Lập kế hoạch tài chính;
 Lập kế hoạch ngân sách;
 Lập và dự đoán lưu chuyển tiền mặt;
 Hướng dẫn cho khách hàng về việc lập kế hoạch nộp thuế;
 Hướng dẫn khách hàng kê khai thuế;
 ….