Chi Nhánh Hà Thành - Công Ty Kiểm Toán - Tư Vấn Định Giá ACC_ Việt Nam - Vì Sự Thành Công Của Khách Hàng

Kiểm toán báo cáo tài chínhĐối với chúng tôi, việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán nhất quán, tối ưu là kim chỉ nam cho hoạt động của chúng tôi cũng như của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho số lượng và nhóm khách hàng ở Việt Nam, từ các tổng công ty đến các công ty độc lập trong nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, từ khu vực nguồn lực đến công nghệ cao, từ các công ty sản xuất đến các công ty cung cấp dịch vụ. Nhóm kiểm toán của chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ có tính
truyền thống như kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, soát xét báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán tổng hợp các thông tin tài chính có sự thoả thuận trước, chưa kể tới các dịch vụ soát xét chẩn đoán và dịch vụ tư vấn về sáp nhập, giải thể, mua bán, vay vốn và tài trợ vốn. Các dịch vụ kiểm toán đầu tư cho các dự án đầu tư đã hoàn thành theo yêu cầu của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam là một nhánh khác trong các chức năng của chúng tôi.

Toàn bộ các kiểm toán viên của chúng tôi đều được trang bị các kiến thức sâu rộng về quản lý, kiểm toán và chuyên ngành kế toán và có kinh nghiệm phong phú tích luỹ qua nhiều năm công tác. Đặc biệt, các kiểm toán viên của chúng tôi còn thông hiểu về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán hiện hành ở Việt Nam cũng như các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Các đặc trưng như vậy có lẽ là lý do đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi ở Việt Nam và làm tăng giá trị cho khách hàng.

Toàn bộ công việc kiểm toán của chúng tôi được thực hiện trên cơ sở phần mềm kiểm toán riêng có của chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chất lượng kiểm toán của chúng tôi tuân thủ các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam cũng như các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được thừa nhận tại Việt Nam. Tóm lại, các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi cung cấp cho các khách hàng không chỉ
hạn chế ở các nội dung sau:

 Kiểm toán độc lập thường niên;
 Kiểm toán soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ;
 Kiểm toán hoạt động;
 Kiểm toán xác nhận tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm;
 Kiểm toán tuân thủ;
 Kiểm toán thông tin tài chính;
 ….