Chi Nhánh Hà Thành - Công Ty Kiểm Toán - Tư Vấn Định Giá ACC_ Việt Nam - Vì Sự Thành Công Của Khách Hàng

Tư vấn về hợp nhất, chuyển đổi và mua lại doanh nghiệp  • Xây dựng dự án chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp, xây dựng điều lệ hoạt động;
  • Xây dựng và đề xuất phương án kế toán thuế tối ưu;
  • Soát xét hoạt động và lập mô hình tài chính;
  • Tư vấn hồ sơ tài chính và mua bán doanh nghiệp;
  • Dịch vụ khảo sát trước khi mua doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ việc kết thúc mua bán doanh nghiệp và thanh lý doanh nghiệp;
  • Dịch vụ sau khi kết thúc mua bán chuyển nhượng;
  • ….