Chi Nhánh Hà Thành - Công Ty Kiểm Toán - Tư Vấn Định Giá ACC_ Việt Nam - Vì Sự Thành Công Của Khách Hàng


Vượt trên cả mong đợi của khách hàng và của chính nhân viên, chúng tôi luôn tiếp tục mở rộng các loại dịch vụ, củng cố chất lượng dịch vụ nhằm đạt được thành công thông qua việc hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ các nhân viên của chúng tôi một cách tốt nhất.

Các dịch vụ của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu cả về chuyên môn và văn hoá, với chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, định giá, luật pháp, đầu tư và ngân hàng...

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
  3. Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án đầu tư xây dựng
  4. Tư vấn về hợp nhất, chuyển đổi và mua lại doanh nghiệp
  5. Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp
  6. Dịch vụ tư vấn đầu tư và kinh doanh
  7. Dịch vụ đào tạo và tuyển dụng
  8. Dịch vụ định giá
  9. Dịch vụ Tư vấn thuế